Klauzula informacyjna dla klientów

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, Centrum Diagnozy i Terapii SYNAPSA informuje, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Diagnozy i Terapii SYNAPSA, z siedzibą w 84-300 Lębork, ul. Wojska Polskiego 11B/5.
  2. Centrum Diagnozy i Terapii SYNAPSA przetwarza dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskich przepisów o ochronie danych osobowych:

• w celu zawarcia i wykonania umów (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
• w celu wypełnienia ciążących na Centrum Diagnozy i Terapii SYNAPSA obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO),
• na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
• do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Centrum Diagnozy i Terapii SYNAPSA (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą otrzymywać w ramach prowadzenia postępowań organy publiczne – w oparciu o konkretne przepisy prawa, a także inne podmioty – zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia im przetwarzania danych osobowych w imieniu Centrum Diagnozy i Terapii SYNAPSA.

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

5. Centrum Diagnozy i Terapii SYNAPSA przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania, to jest:

  • w celu zawarcia i wykonania umów – do czasu zakończenia realizacji umów, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń,
  • w celu wypełnienia ciążących na Centrum Diagnozy i Terapii SYNAPSA obowiązków prawnych – do czasu wypełnienia tych obowiązków,
  • na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody – do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie,
  • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Centrum Diagnozy i Terapii SYNAPSA z poszanowaniem Państwa praw i wolności, do czasu wypełnienia naszych prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania, przez okres niezbędny dla realizacji ewentualnych roszczeń lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest  dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi bądź umowy.

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

10. Centrum Diagnozy i Terapii SYNAPSA może pozyskiwać dane osobowe w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.