Cennik

obowiązuje od 01.01.2021r.

Płatności można dokonywać w formie gotówki przed zajęciami w siedzibie Synapsy lub przelewem na konto firmy (dane do przelewu: Centrum Diagnozy i Terapii Synapsa Kaja Wasilewska Bank Santander 22 1090 1102 0000 0001 4668 4950; na spotkanie należy donieść potwierdzenie przelewu).

Konsultacje jednorazowe:

 • Psychologiczna – 80 zł/55 min
 • Pedagogiczna – 80 zł/55 min
 • Logopedyczna – 80 zł/ 55 min
 • Z terapeutą dzieci z całościowym zaburzeniem rozwojowym (autyzm, zespół Aspergera) – 100 zł/ 55 min

Algorytm postępowania diagnostycznego:
1. Wywiad rozwojowy i zdrowotny, analiza dostarczonej dokumentacji medycznej, obserwacja kliniczna dziecka, wypełnienie kwestionariuszy diagnostycznych, diagnoza funkcjonowania emocjonalno-społecznego dziecka, zaplanowanie dalszych etapów diagnozy wielospecjalistycznej, diagnoza testem DROM, Conners3®, CDI 2.
2. Diagnoza możliwości intelektualnych dziecka testem niewerbalnym – Leiter 3, IDS – 2 (wybrane moduły) lub testem badającym ogólną inteligencję np. WISC – 5 lub Stanford Binet, neuropsychologiczne próby eksperymentalno-kliniczne, diagnoza funkcjonowania emocjonalno-społecznego dziecka.
3. Diagnoza funkcji językowych – Test Rozwoju Językowego (TRJ), neuropsychologiczne próby eksperymentalno-kliniczne, diagnoza funkcjonowania emocjonalno-społecznego dziecka.

4. Opracowanie opinii na piśmie i omówienie wyników diagnozy z rodzicami na osobnym spotkaniu.
5. Neuropsycholog prowadzący diagnozę dziecka może, gdy jest to potrzebne do opracowania diagnozy i/lub planu terapii, zalecić wykonanie badania u innego specjalisty: badanie audiometryczne (badanie słuchu), badanie w kierunku centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD), badanie laryngologiczne, podstawowe badanie logopedyczne, badanie pedagogiczne, konsultacja z neurologiem, konsultacja z psychiatrą.

Diagnoza w kierunku:

 • Ogólnych trudności w opanowaniu materiału szkolnego, trudności w nauce poszczególnych przedmiotów
 • Dysleksji
 • Trudności w nauce matematyki
 • Zaburzeń rozwoju mowy i języka, afazji, SLI
 • Problemów z koncentracją uwagi i pamięcią
 • Nadpobudliwości psychoruchowej
 • Słabej motywacji do nauki
 • Problemów w relacjach z rówieśnikami
 • Lęku i depresji
 • Zaburzeń nerwicowych
 • Trudności adaptacyjnych
 • Fobii społecznej
 • Fobii szkolnej
 • Mutyzmu wybiórczego
 • Zachowań opozycyjno-buntowniczych
 • Pedagogiczna – 160 zł
 • Logopedyczna – 100 zł
 • Neuropsychologiczna – 300 zł
 • Badanie inteligencji – 200 zł
 • Psychologiczno-pedagogiczna – 350 zł
 • Diagnoza funkcji wzrokowych – 100 zł
 • Pisemna opinia po diagnozie – 100 zł

Terapie:

 • Pedagogiczna – 75 zł/ 50 min
 • Psychologiczna – 75 zł/ 50 min
 • Neuropsychologiczna – 100 zł/ 50 min
 • Logopedyczna – 75 zł/ 50 min
 • Ręki – 75 zł/ 50 min
 • Ortograficzna – 75 zł/ 50 min
 • Dzieci z całościowym zaburzeniem rozwojowym – 85 zł/ 50 min
 • Widzenia – 65 zł/ 45 min lub 80 zł/ 60 min
 • Globalny trening szkolny 75 zł/ 50 min
 • Terapia dysleksji 75 zł/ 50 min
 • Trening uwagi i pamięci 75 zł/ 50 min
 • Trening funkcji myślenia i pamięci z doskonaleniem technik uczenia się 75 zł/ 50 min
 • Zajęcia kaligraficzne 75 zł/ 50 min
 • Zajęcia doskonalące sprawności manualne, grafomotoryczne 75 zł/ 50 min
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne wiek przedszkolny 75 zł/ 50 min
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne wiek wczesnoszkolny (klasy 1-3) 75 zł/ 50 min
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dzieci starsze 75 zł/ 50 min
 • Terapia dzieci z nadpobudliwością psychoruchową
 • Terapia psychologiczna skoncentrowana na wsparciu emocjonalnym i rozwiązywaniu problemów wychowawczych (wiek przedszkolny, szkoła podstawowa)
 • Grupowa terapia psychologiczna skoncentrowana na rozwoju sfery emocjonalno-społecznej (wiek przedszkolny, klas 1-3, dzieci starsze) 

Trening Umiejętności Społecznych TUS:

TUS jest to cykl 15 spotkań, trwających 60-90 minut. Grupa najmłodsza ma zajęcia trwające 50-60 min. Grupy starsze – do 90 min.

Cena cyklu 15-stu spotkań grupowych to:

grupa 5-6 lat 850 zł

grupa 7-9 lat 1000 zł

grupa 10-12 lat 1200 zł

grupa 13-14 lat 1400 zł

TUS indywidualny: cena jak spotkań grupowych + 100 zł

Wpłata zaliczki w wysokości 300 zł powinna nastąpić najpóźniej w ciągu 3 dni po otrzymaniu od zespołu Synapsy informacji o zakwalifikowaniu dziecka do grupy. Pozostała część kwoty powinna być opłacona nie później niż 14 dni PRZED datą rozpoczęcia warsztatów.

Istnieje możliwość zapłaty za warsztaty w dwóch ratach.

Pakiety terapeutyczne (obejmują 4 spotkania):

 • Terapia pedagogiczna – 270 zł
 • Terapia psychologiczna – 270 zł
 • Terapia neuropsychologiczna – 350 zł
 • Terapia logopedyczna – 270 zł
 • Terapia ręki – 270 zł
 • Terapia ortograficzna – 270 zł
 • Terapia dzieci z całościowym zaburzeniem rozwojowym – 300 zł
 • Terapia funkcji wzrokowych – 230 zł dla spotkań 45 min lub 290 zł dla spotkań 60 minutowych
 • Nauka technik uczenia się – 270 zł
 • Globalny trening szkolny – 270 zł
 • Terapia dysleksji – 270 zł
 • Terapia trudności w nauce matematyki – 270 zł
 • Trening uwagi i pamięci – 270 zł
 • Trening funkcji myślenia i pamięci z doskonaleniem technik uczenia się – 270 zł
 • Zajęcia kaligraficzne – 270 zł
 • Zajęcia doskonalące sprawności manualne, grafomotoryczne – 270 zł
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne wiek przedszkolny – 270 zł
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne wiek wczesnoszkolny (klasy 1-3) – 270 zł
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dzieci starsze – 270 zł