Oferta

PROWADZIMY ZAJĘCIA INDYWIDUALNE I GRUPOWE

Przed podjęciem terapii lub diagnozy i spotkaniem z dzieckiem rodzic zapraszany jest na bezpłatne konsultacje. Spotkanie ma na celu wykluczenie/potwierdzenie konieczności diagnozy lub terapii. Podczas spotkania z rodzicem oraz po wstępnej obserwacji i rozmowie z dzieckiem specjalista informuje, czy niepokojące dla rodzica sygnały są podstawą do podjęcia pracy z dzieckiem oraz w jakim kierunku powinna przebiegać ewentualna pomoc.

Trening Umiejętności Społecznych TUS:

Celem TUS jest praca nad zachowaniami, by były bardziej aprobowane społecznie. Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych przez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane.Zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych prowadzone są przez dwóch terapeutów. Grupy są tworzone zgodnie z potrzebami uczestników, tak by każde dziecko możliwie efektywnie mogło nabywać umiejętności społeczne. Grupy najczęściej liczą 5-6 uczestników. Grupy często mają charakter zamknięty. Po rozpoczęciu cyklu nie jest możliwe dołączenie kolejnego uczestnika. Zajęcia są prowadzone w sposób atrakcyjny dla dzieci z połączeniem zasad gier społecznych oraz nauki umiejętności niezbędnych w życiu każdego człowieka. Zajęcia mają jasną, określoną i stałą strukturę. Zorganizowana terapia ukierunkowana jest na rozwijanie kompetencji społecznych, komunikacyjnych, emocjonalnych z uwzględnieniem umiejętności poznawczych, poczucia tożsamości i własnej wartości, a także samooceny.

Terapia psychologiczna:

Terapia psychologiczna prowadzona jest kompleksowo, obejmuje pracę z dzieckiem jak również z rodzicami.

Głównymi zagadnieniami oddziaływań psychologicznych jest praca nad emocjami, trudnymi zachowaniami, relacjami dziecka w rodzinie i grupie społecznej. Terapia indywidualna kierowana jest do dzieci i młodzieży z problemami adaptacyjnymi, edukacyjnymi, społecznymi, trudnościami w uczeniu się, zaburzeniami zachowania, emocjonalnymi i in.

Terapia logopedyczna:

W czasie terapii logopedycznej pracujemy nad korygowaniem zaburzeń mowy, przywracaniem mowy, gdy jej brak i wykształcaniem mowy, która się nie pojawiła. Ponadto zajmujemy się wyrównywaniem opóźnień w rozwoju mowy i wypracowaniem odpowiedniej sprawności językowej, oddechowej, i fonacyjnej.

Terapia pedagogiczna:

Działania o charakterze pedagogicznym, nastawione na pomoc dziecku, niwelowanie trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych, podnoszenie samooceny i motywacji do dalszego działania, do obowiązków szkolnych. Terapia ta dąży do wszechstronnego rozwoju zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych. Zamiennie ze zwrotem terapia pedagogiczna można stosować stwierdzenie zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, gdzie korekcja oznacza poprawę i usprawnianie, a kompensacja to wyrównywanie braków w umiejętnościach edukacyjnych dziecka.

Podczas zajęć z terapii pedagogicznej można stosować elementy arterapii, bajkoterapii i muzykoterapii, czy choreoterapii, elementy metody Dennisona, integracji sensorycznej, metody Ruchu Rozwijającego.

Terapia ortograficzna, czyli trening ortograficzny:

Zadaniem terapii jest wykonywanie ćwiczeń i zadań, które dadzą szansę na zapamiętanie reguł rządzących polską pisownią, ale i jak największej ilości wyrazów z trudnością ortograficzną. Zainteresowani terapią mogą ćwiczyć utrwalanie wzrokowe obrazów słów trudnych, wyrównywać wiedzę z ortografii, nabywać umiejętności posługiwania się słownikiem ortograficznym i przeciwdziałać niepowodzeniom szkolnym.

Terapia ręki:

Terapia dotyczy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zajęcia zazwyczaj prowadzone są indywidualnie i kierowane do dzieci przejawiających problemy w zakresie motoryki małej (pracy ręki) w tym: w rysowaniu, pisaniu, utrzymywaniu i manipulowaniu małymi przedmiotami, problemami z napięciem mięśniowym, itp. Celem terapii jest usprawnienie tzw. motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców. Terapia ta skupia się na dostarczaniu wrażeń dotykowych i poznawaniu różnych kształtów i struktur materiałów oraz nabywaniu umiejętności ich rozróżniania. Podczas zajęć terapii ręki wykorzystuje się ćwiczenia i zabawy, które wpływają na rozwijanie sprawności ruchowej całej kończyny górnej dziecka, sprawność manipulacyjną dłoni, umiejętność chwytu, koordynację pomiędzy dłońmi oraz doskonalenie czynności samoobsługi.

Dla kogo terapia ręki? Jeśli Twoje dziecko:

  • niechętnie podejmuje czynności manualne takie jak układanie drobnych przedmiotów, malowanie, lepienie z plasteliny,
  • nie lubi układać układanek i puzzli,
  • szybko męczy się podczas rysowania, pisania, malowania,
  • ma trudności z koordynacją obu rąk podczas różnych czynności manipulacyjnych np. wycinanie nożyczkami, jedzenie sztućcami, gra na instrumentach,
  • ma trudności w nauce czynności samoobsługowych typu ubieranie, rozbieranie się, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł,
  • nieprawidłowo trzyma narzędzie pisarskie,
  • wykonuje czynności niedbale, zbyt wolno lub zbyt szybko,
  • unika używania dłoni do poznawania nowych przedmiotów o nieznanych fakturach,
  • preferuje silny ucisk dłoni, zbyt mocno trzyma za rękę, ściska lub uderza palcami o przedmioty, często siada na swoich dłoniach.

Terapia autyzmu:

Zajęcia obejmują rozwój sfery poznawczej, stymulowanie dziecka do nawiązywania kontaktów społecznych, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, trening w wyrażaniu emocji i potrzeb. Terapia zawsze dobierana jest indywidualnie do konkretnego dziecka. Celem terapii jest wspomaganie osoby w jak najpełniejszym odnajdywaniu się w społeczeństwie i rozwijaniu się. Terapia zależy od poziomu funkcjonowania dziecka, oczekiwań i możliwości rodziców. Nie ma jednej idealnej metody pracy. Najbardziej znaną jest metoda stosowanej analizy zachowania, zwana behawioralną, jest to bardzo skuteczne narzędzie do nauczenia wielu potrzebnych umiejętności.

Terapia widzenia i rehabilitacja wzroku:

Trudności w nauce czytania i pisania często są spowodowane zaburzeniami funkcjonowania narządu wzroku. Ponieważ zaburzenia funkcji wzrokowych mają objawy zbliżone do dysleksji rozwojowej, dlatego też nierzadko są z nią mylone.

Wskazania do diagnozy funkcji wzrokowych: zagrożona, nieprawidłowo przebiegająca ciąża, nieprawidłowy lub przedwczesny poród, dzieci z grupy ryzyka dysleksji, brak efektów w terapii pedagogicznej lub korekcyjno-kompensacyjnej, skroniowe bóle głowy i bóle oczu podczas czytania, choroby narządu wzroku i wady wzroku występujące u rodziców.

Zaburzenia funkcji wzrokowych powodują: opóźnienie w rozwoju ruchowym, niski poziom koncentracji wzrokowej, niechęć do czytania, wolne tempo przepisywania z tablicy, błędy popełniane przy przepisywaniu (zwłaszcza pomijanie liter i drobnych elementów graficznych), problemy w czytaniu drobnego druku, bóle głowy, pieczenie oczu, częste mruganie, mrużenie oczu, czytanie tekstu z bardzo bliskiej lub bardzo dalekiej odległości od oczu, niski poziom grafomotoryczny pisma (pismo nie mieści się w liniach, pisanie pod różnym kątem), gorsza ostrość widzenia do dali po dłuższym okresie pracy z bliska, litery widziane są z różnym kontrastem, przechylanie głowy lub ciała w jedną stronę, przekręcanie zeszytu w różne strony, wodzenie palcem wzdłuż tekstu, problemy w różnicowaniu kolorów, niechęć do czytania w czasie jazdy samochodem lub pociągiem, zła tolerancja jaskrawego światła I zmian natężenia oświetlenia, skrócony czas koncentracji wzrokowej, niska efektywność pracy z bliska, zaburzenia równowagi i orientacji przestrzennej, patrzenie pod nogi szczególnie podczas schodzenia po schodach, unikanie gier i zabaw ruchowych, zwłaszcza z piłką.

Diagnoza i terapia funkcji wzrokowych przeprowadzana jest w oparciu o program autorski IMPULS SYSTEM  Bożeny Odowskiej-Szlachcic. Program reprezentuje podejście interdyscyplinarne łącząc wiedzę z zakresu: anatomii, fizjologii i patologii układu wzrokowego, psychologii rozwojowej, integracji sensorycznej, a także podstaw ortoptyki. Terapia funkcji wzrokowych prowadzona jest po przeprowadzonej diagnozie i polega na usprawnieniu funkcjonowania zaburzonych funkcji.

Inną metodą terapii jest metoda Trening Widzenia®, której twórcą jest Mikołaj Markiewicz, psycholog, trener i terapeuta wzroku.

Ponadto w terapii widzenia wykorzystujemy metody opracowane przez Barbarę Pakułę, optometrystkę i terapeutę widzenia, autorka marki Ćwiczę oko!

Kiedy podstawowym problemem trudności w czytaniu i pisaniu są dysfunkcje wzrokowe, korekcja tych nieprawidłowości, dzięki systematycznie prowadzonej terapii w gabinecie i wspierania terapii ćwiczeniami wykonywanymi pod nadzorem rodziców w domu, eliminuje zauważone problemy. Kompleksowa ocena funkcji wzrokowych powinna stać się również integralnym elementem diagnozy dysleksji rozwojowej typu wzrokowego.

Diagnozę funkcji wzrokowych powinno się przeprowadzać przede wszystkim u dzieci ryzyka dysleksji oraz z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Badanie zalecane jest również w przypadku uczniów szkół podstawowych, licealistów i studentów, którzy mimo prawidłowej ostrości wzroku, sygnalizują słabą wydolność wzrokową podczas dłuższej pracy z bliska, m.in. w pracy z komputerem. Diagnoza i terapia funkcji wzrokowych stanowi wypełnienie luki pomiędzy badaniem okulistycznym a psychologiczno–pedagogiczną diagnozą trudności szkolnych.

Nauka technik uczenia się:

Na zajęciach dzieci poznają zasady efektywnego uczenia się, ćwiczą zdolność tworzenia skojarzeń przy zapamiętywaniu, rozwijając kreatywność. Nabywają umiejętność stosowania wybranych metod ułatwiających zapamiętywanie. Uczniowie dowiadują się, jak można wykorzystać jedną z metod zakładkowych tzw. haki do zabaw liczbowych oraz przy uczeniu się tabliczki mnożenia. Uczą się, co ma wspólnego pozytywne nastawienie z koncentracją uwagi oraz jak emocje wpływają na motywację do podejmowania trudnych zadań.