1. Przed rozpoczęciem terapii ważne jest odbycie pierwszej wizyty konsultacyjnej u specjalisty (wizyta odbywa się bez dziecka, rodzic/opiekun dostarcza na tę wizytę wszelkie posiadane dokumenty, opinie, i orzeczenia, diagnozy medyczne, itp.), wspólnie z którym zostanie ustalony zakres pomocy, jaka będzie świadczona.
 2. Za bezpieczeństwo dziecka czekającego na zajęcia odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 3. Rodzice/opiekunowie punktualnie przyprowadzają dzieci na zajęcia. W przypadku spóźnienia się dziecka, zajęcia nie będą przedłużone ani nie będzie obniżana płatność.
 4. Rodzice/opiekunowie odbierają dziecko w ustalonym czasie po zakończeniu terapii. Pracownicy SYNAPSY nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci nieodebrane po zakończeniu terapii.
 5. Rodzice/opiekunowie na prośbę mogą uczestniczyć w zajęciach, za zgodą terapeuty.
 6. Dziecko powinno posiadać strój odpowiedni do rodzaju zajęć oraz buty na zmianę. SYNAPSA nie ponosi odpowiedzialności za zabrudzenia i uszkodzenia ubrania, które mogą nastąpić podczas zajęć.
 7. Jeżeli rodzin/opiekun nie ureguluje płatności w terminie, SYNAPSA ma prawo odmówić przeprowadzenia zajęć.
 8. Rodzic/opiekun ma obowiązek na początku miesiąca zgłosić planowane nieobecności dziecka (planowane wyjazdy, urlopy) i uzgodnić ewentualne przesunięcie zajęć.
 9. Zajęcia zaplanowane z góry na cały miesiąc realizowane są w danym miesiącu kalendarzowym.
 10. Nieobecność dziecka przekraczająca połowę przeznaczonych dla niego terminów zajęć terapeutycznych może być powodem rezygnacji terapeuty z prowadzenia terapii (ze względu na niemożliwość zrealizowania założonych celów terapii).
 11. W przypadku niemożności uzgodnienia zastępczych terminów kwota wpłaty zostanie pomniejszona o pełną wartość zajęć zgłoszonych jako odwołane.
 12. Płatności można dokonywać w formie gotówki przed zajęciami lub przelewem na konto firmy (dane do przelewu: Centrum Diagnozy i Terapii Synapsa Kaja Wasilewska Bank Santander 22 1090 1102 0000 0001 4668 4950; na spotkanie należy donieść potwierdzenie przelewu).

Jak odwoływać zajęcia?

 1. Nieobecność na zajęciach popołudniowych (po godz. 12:00) należy zgłosić najpóźniej do godz. 11:00.
 2. Nieobecność na zajęciach porannych (przed 12:00) należy zgłosić do godz. 20:00 dnia poprzedniego.
 3. W przypadku choroby dziecka lub innych zdarzeń losowych, zajęcia odwołane o czasie mogą zostać odrobione w bieżącym miesiącu kalendarzowym lub w miesiącu następnym.
 4. Zajęcia można odwołać telefonicznie lub przez sms.
 5. Zajęcia odwołane po upływie wymaganego czasu lub zajęcia w ogóle nieodwołane uznajemy za zrealizowane, czyli odpłatne.
 6. Dwukrotne odwołanie zajęć po upływie wymaganego czasu lub nieodwołanie zajęć w ogóle w okresie jednego miesiąca skutkuje wypisaniem dziecka z terapii i utratą zarezerwowanego terminu u terapeuty.
 7. Ponowne przyjęcie dziecka na terapię jest możliwe po opłaceniu nieodwołanych zajęć oraz znalezieniu nowego terminu do terapeuty, a jeśli to konieczne, wiąże się z wpisaniem na listę oczekujących.
 8. W przypadku nieobecności terapeuty oraz braku możliwości zastępstwa, zajęcia również należy odrobić. Terapeuta zobowiązany jest do zgłoszenia nieobecności na tych samych zasadach, co rodzic/opiekun dziecka – w przypadku zajęć popołudniowych do godziny 11:00, ale nie później, niż trzy godziny przed zajęciami.
 9. Odwołanie zajęć terapeuty może zostać przeprowadzone telefonicznie lub za pośrednictwem sms.
 10. Odwołane zajęcia przez terapeutę po upływie wymaganego czasu lub zajęcia w ogóle nieodwołane należy odrobić (bezpłatnie).