Regulamin

 1. Przed rozpoczęciem terapii ważne jest odbycie pierwszej wizyty konsultacyjnej u specjalisty (wizyta odbywa się bez dziecka, rodzic/opiekun dostarcza na tę wizytę wszelkie posiadane dokumenty, opinie, i orzeczenia, diagnozy medyczne, itp.), wspólnie z którym zostanie ustalony zakres pomocy, jaka będzie świadczona.
 2. Za bezpieczeństwo dziecka czekającego na zajęcia odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 3. Rodzice/opiekunowie punktualnie przyprowadzają dzieci na zajęcia. W przypadku spóźnienia się dziecka, zajęcia nie będą przedłużone ani nie będzie obniżana płatność.
 4. Rodzice/opiekunowie odbierają dziecko w ustalonym czasie po zakończeniu terapii. Pracownicy SYNAPSY nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci nieodebrane po zakończeniu terapii.
 5. Rodzice/opiekunowie na prośbę mogą uczestniczyć w zajęciach, za zgodą terapeuty.
 6. Dziecko powinno posiadać strój odpowiedni do rodzaju zajęć oraz buty na zmianę. SYNAPSA nie ponosi odpowiedzialności za zabrudzenia i uszkodzenia ubrania, które mogą nastąpić podczas zajęć.
 7. Jeżeli rodzin/opiekun nie ureguluje płatności w terminie, SYNAPSA ma prawo odmówić przeprowadzenia zajęć.
 8. Rodzic/opiekun ma obowiązek na początku miesiąca zgłosić planowane nieobecności dziecka (planowane wyjazdy, urlopy) i uzgodnić ewentualne przesunięcie zajęć.
 9.  Zajęcia zaplanowane z góry na cały miesiąc realizowane są w danym miesiącu kalendarzowym.
 10. Nieobecność dziecka przekraczająca połowę przeznaczonych dla niego terminów zajęć terapeutycznych może być powodem rezygnacji terapeuty z prowadzenia terapii (ze względu na niemożliwość zrealizowania założonych celów terapii).
 11. W przypadku niemożności uzgodnienia zastępczych terminów kwota wpłaty zostanie pomniejszona o pełną wartość zajęć zgłoszonych jako odwołane.
 12. Płatności można dokonywać w formie gotówki przed zajęciami lub przelewem na konto firmy (dane do przelewu: Centrum Diagnozy i Terapii Synapsa Kaja Wasilewska Bank Santander 22 1090 1102 0000 0001 4668 4950; na spotkanie należy donieść potwierdzenie przelewu).

Jak odwoływać zajęcia?

 1. Nieobecność na zajęciach popołudniowych (po godz. 12:00) należy zgłosić do godz. 11:00, ale nie później niż na 3 godziny przed ich rozpoczęciem.
 2. Nieobecność na zajęciach porannych (przed 12:00) należy zgłosić do godz. 20:00 dnia poprzedniego.
 3. W przypadku choroby dziecka lub innych zdarzeń losowych, zajęcia odwołane o czasie mogą zostać odrobione w bieżącym miesiącu kalendarzowym lub w miesiącu następnym.
 4. Zajęcia można odwołać telefonicznie lub przez sms.
 5. Zajęcia odwołane po upływie wymaganego czasu lub zajęcia w ogóle nieodwołane uznajemy za zrealizowane, czyli odpłatne.
 6. Dwukrotne odwołanie zajęć po upływie wymaganego czasu lub nieodwołanie zajęć w ogóle w okresie jednego miesiąca skutkuje wypisaniem dziecka z terapii i utratą zarezerwowanego terminu u terapeuty.
 7. Ponowne przyjęcie dziecka na terapię jest możliwe po opłaceniu nieodwołanych zajęć oraz znalezieniu nowego terminu do terapeuty, a jeśli to konieczne, wiąże się z wpisaniem na listę oczekujących.
 8. W przypadku nieobecności terapeuty oraz braku możliwości zastępstwa, zajęcia również należy odrobić. Terapeuta zobowiązany jest do zgłoszenia nieobecności na tych samych zasadach, co rodzic/opiekun dziecka – w przypadku zajęć popołudniowych do godziny 11:00, ale nie później, niż trzy godziny przed zajęciami.
 9. Odwołanie zajęć terapeuty może zostać przeprowadzone telefonicznie lub za pośrednictwem sms.
 10. Odwołane zajęcia przez terapeutę po upływie wymaganego czasu lub zajęcia w ogóle nieodwołane należy odrobić (bezpłatnie).

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla klientów

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO,  Centrum Diagnozy i Terapii SYNAPSA informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Diagnozy i Terapii SYNAPSA, z siedzibą 84-300 Lębork, ul. Staromiejska 17F;
 2. Centrum Diagnozy i Terapii SYNAPSA przetwarza dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskich przepisów o ochronie danych osobowych:
  • w celu zawarcia i wykonania umów (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
  • w celu wypełnienia ciążących na Centrum Diagnozy i Terapii SYNAPSA obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO),
  • na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
  • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Centrum Diagnozy i Terapii SYNAPSA (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą otrzymywać w ramach prowadzenia postępowań organy publiczne – w oparciu o konkretne przepisy prawa, a także inne podmioty – zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia im przetwarzania danych osobowych w imieniu Centrum Diagnozy i Terapii SYNAPSA;
 4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 5. Centrum Diagnozy i Terapii SYNAPSA przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania, to jest:
  • w celu zawarcia i wykonania umów – do czasu zakończenia realizacji umów, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń,
  • w celu wypełnienia ciążących na Centrum Diagnozy i Terapii SYNAPSA obowiązków prawnych – do czasu wypełnienia tych obowiązków,
  • na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody – do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie,
  • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Centrum Diagnozy i Terapii SYNAPSA z poszanowaniem Państwa praw i wolności, do czasu wypełnienia naszych prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania, przez okres niezbędny dla realizacji ewentualnych roszczeń lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi bądź umowy;
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 10. Centrum Diagnozy i Terapii SYNAPSA może pozyskiwać dane osobowe w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.