1. Przed rozpoczęciem terapii ważne jest odbycie pierwszej wizyty konsultacyjnej u specjalisty (wizyta odbywa się bez dziecka, rodzic/opiekun dostarcza na tę wizytę wszelkie posiadane dokumenty, opinie, i orzeczenia, diagnozy medyczne, itp.), wspólnie z którym zostanie ustalony zakres pomocy, jaka będzie świadczona.
 2. Za bezpieczeństwo dziecka czekającego na zajęcia odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 3. Rodzice/opiekunowie punktualnie przyprowadzają dzieci na zajęcia. W przypadku spóźnienia się dziecka, zajęcia nie będą przedłużone ani nie będzie obniżana płatność.
 4. Rodzice/opiekunowie odbierają dziecko w ustalonym czasie po zakończeniu terapii. Pracownicy SYNAPSY nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci nieodebrane po zakończeniu terapii.
 5. Rodzice/opiekunowie na prośbę mogą uczestniczyć w zajęciach, za zgodą terapeuty.
 6. Dziecko powinno posiadać strój odpowiedni do rodzaju zajęć. SYNAPSA nie ponosi odpowiedzialności za zabrudzenia i uszkodzenia ubrania, które mogą nastąpić podczas zajęć.
 7. Jeżeli rodzin/opiekun nie ureguluje płatności w terminie, SYNAPSA ma prawo odmówić przeprowadzenia zajęć.
 8. Rodzic/opiekun ma obowiązek na początku miesiąca zgłosić planowane nieobecności dziecka (planowane wyjazdy, urlopy) i uzgodnić przesunięcie zajęć.
 9. Zajęcia zaplanowane z góry na cały miesiąc realizowane są w danym miesiącu kalendarzowym.
 10. Nieobecność dziecka przekraczająca połowę przeznaczonych dla niego terminów zajęć terapeutycznych może być powodem rezygnacji terapeuty z prowadzenia terapii (ze względu na niemożliwość zrealizowania założonych celów terapii).
 11. W przypadku niemożności uzgodnienia zastępczych terminów kwota wpłaty zostanie pomniejszona o pełną wartość zajęć zgłoszonych jako odwołane.
 12. Płatności można dokonywać w formie gotówki przed zajęciami lub przelewem na konto firmy (dane do przelewu: Centrum Diagnozy i Terapii Synapsa Kaja Wasilewska Bank Santander 22 1090 1102 0000 0001 4668 4950; na spotkanie należy donieść potwierdzenie przelewu).

Jak odwoływać zajęcia?

 1. Nieobecność na zajęciach popołudniowych (po godz. 12:00) należy zgłosić najpóźniej do godz. 11:00.
 2. Nieobecność na zajęciach porannych (przed 12:00) należy zgłosić do godz. 20:00 dnia poprzedniego.
 3. W przypadku choroby dziecka lub innych zdarzeń losowych, zajęcia odwołane o czasie mogą zostać odrobione w bieżącym miesiącu kalendarzowym lub w miesiącu następnym.
 4. Zajęcia można odwołać telefonicznie lub przez sms.
 5. Zajęcia odwołane po upływie wymaganego czasu lub zajęcia w ogóle nieodwołane uznajemy za zrealizowane, czyli odpłatne.
 6. Dwukrotne odwołanie zajęć po upływie wymaganego czasu lub nieodwołanie zajęć w ogóle w okresie jednego miesiąca skutkuje wypisaniem dziecka z terapii i utratą zarezerwowanego terminu u terapeuty.
 7. Ponowne przyjęcie dziecka na terapię jest możliwe po opłaceniu nieodwołanych zajęć oraz znalezieniu nowego terminu do terapeuty, a jeśli to konieczne, wiąże się z wpisaniem na listę oczekujących.
 8. W przypadku nieobecności terapeuty zajęcia należy odrobić w terminie uzgodnionym z rodzicami.
 9. Odwołanie zajęć terapeuty może zostać przeprowadzone telefonicznie lub za pośrednictwem sms.