KAJA WASILEWSKA

Jestem magistrem pedagogiki specjalnej o specjalizacji Edukacja i terapia osób z autystycznego spektrum zaburzeń.

Ukończyłam studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego.

Jestem również certyfikowanym trenerem TUS – Trening Umiejętności Społecznych terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu. Ukończyłam Trening regulacji emocji.

Posiadam uprawnienia do diagnozy autyzmu ADOS-2 i jestem certyfikowanym diagnostą.

Od 2020 r. pracuję w SP Nr 1 w Lęborku jako nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych, od 2021 r. w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym w Lęborku jako nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacyjne z uczniami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Współpraca:

DOLORES WASILEWSKA

28-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, w tym z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z niepełnosprawnością intelektualną.

W latach 1995-2016 nauczyciel biologii, przyrody, edukacji dla bezpieczeństwa. Wiele lat pracowała w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lęborku, kształciła dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i niepełnosprawnościami sprzężonymi. W latach 2016-2020 dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku. Następnie pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny w tejże poradni. Od października 2023 r. pedagog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, trener TUS, diagnosta ADOS-2 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej – magister biologii. Studia podyplomowe z rewalidacji osób upośledzonych umysłowo – Oligofrenopedagogiki oraz z Diagnozy pedagogicznej, terapii pedagogicznej i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Certyfikowany trener TUS. Trener umiejętności grafomotorycznych. Kwalifikacje do prowadzenia specjalistycznych zajęć i terapii, w tym terapii ręki, terapii widzenia, programu dla rodziców “Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci” wg Carole Sutton. Uzyskała certyfikat z podstawy psychometrii dla osób niebędących psychologami, dzięki temu posiada uprawnienia do diagnozy ADHD za pomocą kwestionariuszy Conners3®, do diagnozy spektrum autyzmu za pomocą ADOS-2, arkuszy M-CHAT-R/F i kwestionariuszy ASRS. Prowadzi diagnozę wg profilu psychoedukacyjnego PEP-R Erica Schoplera. Uprawniona do wykonywania badań przesiewowych i prowadzenia zajęć z Bilateralnej Integracji.

W Przedszkolu Integracyjnym “Jesteśmy Razem” w Lęborku prowadziła terapię widzenia i rehabilitację wzroku.

JOANNA MASALSKA-SAKOWICZ

Psycholog z uprawnieniami do diagnozy i terapii neuropsychologicznej. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. W 2014 r. ukończyła kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej na UMCS w Lublinie.

Ponad 20-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Swoją pierwszą pracę zawodową rozpoczęła  jako terapeuta środowiskowy w poradni dla osób z autyzmem. Od tego czasu z zamiłowaniem zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach rozwojowych. Posiada kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie w zakresie diagnozy psychologicznej i neuropsychologicznej dzieci i młodzieży. Szczególnie interesuje się diagnozą i terapią dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera oraz z zaburzeniami rozwoju mowy i języka (afazja, SLI). Ma uprawnienia do diagnozy autyzmu za pomocą ADOS-2 oraz prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych TUS. Certyfikat II stopnia Programu wspomagania rozwoju mowy Makaton. Posiada uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii neuropsychologicznej osób dorosłych z zaburzeniami i chorobami neurologicznymi np. stan po udarze, krwotoku śródczaszkowym, urazie czaszkowo-mózgowym, otępienia, zaburzenia neurologiczne po COVID-19.

W latach 1998-2021 psycholog w poradni psychologiczno-pedagogicznej. W latach 2010-2013 współzałożycielka i psycholog w niepublicznej pracowni psychologiczno-pedagogicznej, zajmującej się wspomaganiem rozwoju dziecka i rodziny. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie diagnozy trudności szkolnych, dysleksji, nadpobudliwosci psychoruchowej, problemów emocjonalnych dzieci i młodzieży. Diagnozowała niemowlęta i małe dzieci w kierunku wczesnego wspomagania rozwoju WWR.

Od września 2021 r. do sierpnia 2022 r. psycholog i terapeuta w przedszkolu integracyjnym. Od września 2022 r. psycholog w Szkole Podstawowej Nr 5 w Lęborku i Przedszkolu Nr 9 w Lęborku.