Kadra

KAJA WASILEWSKA

Jestem magistrem pedagogiki specjalnej o specjalizacji Edukacja i terapia osób z autystycznego spektrum zaburzeń.

Ukończyłam studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego.

Jestem również certyfikowanym trenerem TUS – Trening Umiejętności Społecznych terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu.

Kaja Wasilewska

DOLORES WASILEWSKA

26-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, w tym z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z niepełnosprawnością intelektualną.

W latach 1995-2016 nauczyciel biologii, przyrody, edukacji dla bezpieczeństwa. W latach 2016-2020 dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku. Aktualnie pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny w PPP.

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej – magister biologii. Studia podyplomowe z rewalidacji osób upośledzonych umysłowo – Oligofrenopedagogiki oraz z Diagnozy pedagogicznej, terapii pedagogicznej i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Certyfikowany trener TUS. Kwalifikacje do prowadzenia specjalistycznych zajęć i terapii, w tym terapii ręki, terapii widzenia, programu dla rodziców “Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci” wg Carole Sutton. Uprawnienia do diagnozy ADHD za pomocą kwestionariuszy Conners3® oraz do diagnozy spektrum autyzmu za pomocą ADOS-2 i kwestionariuszy ASRS.

Od września 2020r. w Przedszkolu Integracyjnym “Jesteśmy Razem” w Lęborku prowadzi terapię widzenia i rehabilitację wzroku.

Współpracują z nami:

JOANNA MASALSKA-SAKOWICZ

Psycholog z uprawnieniami do diagnozy i terapii neuropsychologicznej. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. W 2014 roku ukończyła  kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej na UMCS w Lublinie.

Ponad 20-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Swoją pierwszą pracę zawodową rozpoczęła  jako terapeuta środowiskowy w poradni dla osób z autyzmem. Od tego czasu z zamiłowaniem zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach rozwojowych. Posiada kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie w zakresie diagnozy psychologicznej i neuropsychologicznej dzieci i młodzieży. Szczególnie interesuje się diagnozą i terapią dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera oraz z zaburzeniami rozwoju mowy i języka (afazja, SLI). Ma uprawnienia do diagnozy autyzmu za pomocą ADOS-2 oraz prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych TUS. Certyfikat II stopnia Programu wspomagania rozwoju mowy Makaton. Posiada uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii neuropsychologicznej osób dorosłych z zaburzeniami i chorobami neurologicznymi np. stan po udarze, krwotoku śródczaszkowym, urazie czaszkowo-mózgowym, otępienia, zaburzenia neurologiczne po COVID-19.

W latach 1998-2021 psycholog w poradni psychologiczno-pedagogicznej. W latach 2010-2013 współzałożycielka i psycholog w niepublicznej pracowni psychologiczno-pedagogicznej, zajmującej się wspomaganiem rozwoju dziecka i rodziny. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie diagnozy trudności szkolnych, dysleksji, nadpobudliwosci psychoruchowej, problemów emocjonalnych dzieci i młodzieży. Diagnozowała niemowlęta i małe dzieci w kierunku wczesnego wspomagania rozwoju WWR.

Od września 2021 roku psycholog i terapeuta w przedszkolu integracyjnym oraz diagnosta i terapeuta w Synapsie.