Terapia pedagogiczna Lębork

Zajmujemy się terapią pedagogiczną w Lęborku, którą kierujemy do dzieci i młodzieżyz deficytami w zakresie funkcji percepcyjnych i motorycznych. Tym rodzajem oddziaływań obejmujemy uczniów z opiniami o specyficznych trudnościach szkolnych, m.in. wynikających z dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii. Stwarzamy im warunki do dalszego rozwoju potencjału oraz pracujemy nad radzeniem sobie z towarzyszącymi im problemami. Dotyczą one przede wszystkim niepowodzeń szkolnych oraz ich skutków emocjonalnych i społecznych. U podłoża trudności z nauką znajduje się wiele czynników, dlatego przed rozpoczęciem pracy tworzymy indywidualny plan terapii, który uwzględnia potrzeby edukacyjnedziecka.Na zajęcia z terapii pedagogicznej przyjmujemy m.in. uczniów:

  • z zaburzeniami integracji sensorycznej,
  • wykazujących trudności w czytaniu i pisaniu,
  • mających problemy z koncentracją uwagi oraz zapamiętywaniem,
  • przejawiających obniżony poziom umiejętności manualnych i grafomotorycznych,
  • mających trudności w sferze orientacji przestrzennej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Oferowana przez nas terapia pedagogiczna w Lęborku dotyczy także dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych ze zdiagnozowanym ryzykiem dysleksji. W pracy z dziećmi koncentrujemy się przede wszystkim na rozwijaniu ich motywacji do uczenia się oraz wiary we własne możliwości. Praca nad budowaniem i umacnianiem poczucia własnej wartości jest też elementem oferowanego przez nas treningu umiejętności społecznych w Lęborku. Zwracamy jednak uwagę na ten obszar niezależnie od rodzaju zajęć, gdyż stanowi on niezwykle cenny zasób każdego ucznia i ma ogromny wpływ na wszystkie aspekty jego życia. Zależy nam na tym, aby jednym z efektów naszych działań było zmniejszenie lęku przed niepowodzeniem,który bardzo często towarzyszy edukacji szkolnej.

Na czym polega terapia pedagogiczna?

Terapia pedagogiczna z dzieckiem, które jest dyslektykiem, polega na usprawnianiu zaburzonych funkcji zaangażowanych w proces uczenia się, usprawnianiu techniki czytania i rozumienia czytanych treści oraz pisania. Terapia pedagogiczna albo zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w Lęborku.

To ćwiczenia dla dzieci i dla rodziców, które polegają np. na rysowaniu, malowaniu, odwzorowywaniu kształtów, uzupełnianiu całości elementami. Ćwiczenia są różnorodne i dobrane do wieku dziecka oraz stopnia zaburzeń. Postępy w terapii zależą m.in. od poziomu inteligencji dziecka, wieku dziecka, zakresu zaburzeń, a w szczególności współpracy terapeuty z rodzicami. Jeżeli będzie ona efektywna, wówczas rezultaty terapii powinny być szybsze i lepsze. Dlatego ważne jest, aby dziecko wykonywało zadania zarówno podczas zajęć z terapeutą, jak i w domu. Serdecznie zapraszamy do wyboru naszej oferty!