Terapia logopedyczna Lębork

Jeśli Twoje dziecko potrzebuje terapii logopedycznej w Lęborku  – zapraszamy do Synapsy. Ten rodzaj oddziaływań ma na celu niwelowanie różnych zakłóceń występujących w procesie porozumiewania się. Odnosi się także do nauki radzenia sobie z ich skutkami psychospołecznymi. W czasie terapii logopedycznej pracujemy nad korygowaniem zaburzeń mowy, ponadto przywracaniem mowy – gdy jej brak, a także wykształcaniem mowy, która się nie pojawiła. Ponadto zajmujemy się wyrównywaniem opóźnień w jej rozwoju i wypracowywaniem odpowiedniej sprawności językowej, oddechowej i fonacyjnej. Wykorzystujemy w tym celu rozmaite ćwiczenia logopedyczne: oddechowe, artykulacyjne, fonacyjne, słuchowe. Zajmujemy się też rozwijaniem spostrzegawczości oraz funkcji poznawczych, takich jak uwaga i pamięć.

Jakie są wskazania do terapii logopedycznej?

Terapia logopedyczna odgrywa istotną rolę w przypadku zaburzeń mowy, opóźnień w jej rozwoju, a także wad wymowy, które mogą występować samodzielnie lub wynikać z innych schorzeń. Należą do nich m.in. mózgowe porażenie dziecięce, rozszczep wargi i podniebienia, zaburzenia słuchu oraz autyzm. Dlatego bywa często składową wielokierunkowej pracy z dziećmi i młodzieżą, np. razem z przeprowadzaną przez nas terapią dzieci z autyzmem w Lęborku. Z uwagi na różnorodną  genezę problemów dotyczących narządu mowy kładziemy duży nacisk na dokładne przeprowadzenie badania logopedycznego. Dzięki temu stawiamy rzetelne diagnozy, a następnie przygotowujemy szczegółowe i zindywidualizowane programy terapeutyczne. Na potrzebę objęcia dziecka terapią logopedyczną mogą wskazywać przede wszystkim:

  • dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia,
  • zmiany w budowie anatomicznej aparatu artykulacyjnego (np. zniekształcenie zgryzu),
  • w przypadku najmłodszych dzieci: zbyt duże ślinienie się, częste wysuwanie języka, brak gaworzenia samonaśladowczego, opóźniona wokalizacja samogłosek, brak wymawiania słów dwusylabowych (np. mama, tata) oraz budowania z nich prostych zdań.

Terapia logopedyczna jest cennym wsparciem w rozwoju dziecka – nie tylko w przypadku jąkania czy seplenienia (dyslalii), z którymi kojarzy się najczęściej. Wszelkie braki lub opóźnienia pojawiające się na poszczególnych etapach rozwoju mowy dziecka powinny skłonić Cię do konsultacji z logopedą. Oferowana przez nas terapia logopedyczna w Lęborku, podjęta odpowiednio wcześnie, umożliwia korektę wad jeszcze przed rozpoczęciem przez niego nauki w szkole. Tym samym zapobiega niepowodzeniom szkolnym, który są zwykle ich skutkiem. W zależności od indywidualnej sytuacji dziecka – pracujemy nad usprawnianiem motoryki narządów mowy, rozwijaniem zasobu słownictwa czynnego i biernego, tworzeniem alternatywnych form komunikacji. Zapraszamy do kontaktu!