Rodzaje diagnoz

Ogólnych trudności w opanowaniu materiału szkolnego, dysleksji, słabej motywacji do nauki
Zaburzeń rozwoju mowy i języka, afazji, SLI, mutyzmu wybiórczego
Problemów z koncentracją uwagi i pamięcią
Nadpobudliwości psychoruchowej ADHD, zachowań opozycyjno-buntowniczych, zaburzeń nerwicowych, trudności adaptacyjnych, fobii społecznej i szkolnej, problemów w relacjach z rówieśnikami
Lęku i depresji
Pedagogiczna, logopedyczna, neuropsychologiczna
Funkcji wzrokowych