Diagnoza VB-MAPP

Diagnoza VB-MAPP

Przeznaczona jest dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi. Badanie pozwala zauważyć bariery i ograniczenia dziecka w jego rozwoju oraz pomaga stworzyć indywidualny program terapeutyczny.

Obszary diagnozowanych kompetencji ułożono w sekwencje rozwojowe, dzieląc je na trzy poziomy. Każdy z poziomów dzieli się na konkretne sfery – kamienie milowe. I poziom składa się z 9 miar, które odpowiadają umiejętnościom językowym i edukacyjnym typowo rozwijającego się dziecka w wieku 0-18 miesięcy. II poziom zawiera 12 miar, które przypadają na rozwój dziecka w wieku 18-30 miesięcy. III poziom obejmuje 13 miar odpowiadających rozwojowi dziecka w wieku 30-48 miesięcy.

Każdy z poziomów dzieli się na konkretne sfery – kamienie milowe, które tworzą fundament dla rozwoju języka, umiejętności społecznych i umiejętności uczenia się.

Celem badania VB-MAPP jest stwierdzenie, czy dziecko posiada poszczególne umiejętności w różnych sferach, czy podejmuje próby komunikacji, czy jego mowa werbalna rozwija się prawidłowo oraz czy dźwięki, które wydaje służą komunikacji. Określając deficyty dziecka w rozwoju mowy można wyznaczyć, na jakim etapie dziecko się zatrzymało, a także zaplanować program terapeutyczny dostosowany do potrzeb dziecka.

Dzięki badaniu VB-MAPP można stwierdzić, czy dziecko podejmuje próby komunikacji i czy mowa werbalna dziecka rozwija się prawidłowo, czy ma taką funkcję, jaką powinna mieć z założenia – komunikacyjną, czy jest tylko lub wyłącznie echolaliczna i czy dźwięki wydawane przez dziecko służą komunikacji. Dzięki określeniu deficytów w rozwoju mowy można stwierdzić, na jakim etapie dziecko się zatrzymało i zaplanować interwencje, która krok po kroku pomoże ją rozwijać.