1. Wywiad rozwojowy i zdrowotny, analiza dostarczonej dokumentacji medycznej, obserwacja kliniczna dziecka, wypełnienie kwestionariuszy diagnostycznych, diagnoza funkcjonowania emocjonalno-społecznego dziecka, zaplanowanie dalszych etapów diagnozy wielospecjalistycznej.


2. Diagnoza możliwości intelektualnych dziecka testem niewerbalnym – Leiter 3, IDS – 2 (wybrane moduły) lub testem badającym ogólną inteligencję np. WISC lub Stanford Binet 5, neuropsychologiczne próby eksperymentalno-kliniczne, diagnoza funkcjonowania emocjonalno-społecznego dziecka.


3. Diagnoza funkcji językowych – Test Rozwoju Językowego (TRJ), neuropsychologiczne próby eksperymentalno-kliniczne, diagnoza funkcjonowania emocjonalno-społecznego dziecka.

4. Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu – wnikliwa i całościowa ocena funkcjonowania dziecka, badanie w kierunku autyzmu przy wykorzystaniu narzędzi M-CHAT-R/F, Australijskiej Skali dla zespołu Aspergera, testu CAST, kwestionariusza zachowania i osobowości (AQ), elementów wybranych modułów ADOS-2, wywiadu do Diagnozy Autyzmu ADI-R, kwestionariuszy zachowań ASRS, neuropsychologiczne próby eksperymentalno-kliniczne.

5. Diagnoza ADHD – całościowa ocena funkcjonowania dziecka, test mierzący poziom inteligencji, test Conners 3, neuropsychologiczne próby eksperymentalno-kliniczne.

6. Opracowanie opinii na piśmie i omówienie wyników diagnozy z rodzicami na osobnym spotkaniu.

7. Neuropsycholog prowadzący diagnozę dziecka może, gdy jest to potrzebne do opracowania diagnozy i/lub planu terapii, zalecić wykonanie badania u innego specjalisty: badanie audiometryczne (badanie słuchu), badanie w kierunku centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD), badanie laryngologiczne, podstawowe badanie logopedyczne, badanie pedagogiczne, konsultacja z neurologiem, konsultacja z psychiatrą.