Algorytm postępowania diagnostycznego

1. Wywiad rozwojowy i zdrowotny, analiza dostarczonej dokumentacji medycznej, obserwacja kliniczna dziecka, wypełnienie kwestionariuszy diagnostycznych, diagnoza funkcjonowania emocjonalno-społecznego dziecka, zaplanowanie dalszych etapów diagnozy wielospecjalistycznej.


2. Diagnoza możliwości intelektualnych dziecka testem niewerbalnym – Leiter 3, IDS – 2 (wybrane moduły) lub testem badającym ogólną inteligencję np. WISC lub Stanford Binet 5, neuropsychologiczne próby eksperymentalno-kliniczne, diagnoza funkcjonowania emocjonalno-społecznego dziecka.


3. Diagnoza funkcji językowych – Test Rozwoju Językowego (TRJ), neuropsychologiczne próby eksperymentalno-kliniczne, diagnoza funkcjonowania emocjonalno-społecznego dziecka.

4. Opracowanie opinii na piśmie i omówienie wyników diagnozy z rodzicami na osobnym spotkaniu.


5. Neuropsycholog prowadzący diagnozę dziecka może, gdy jest to potrzebne do opracowania diagnozy i/lub planu terapii, zalecić wykonanie badania u innego specjalisty: badanie audiometryczne (badanie słuchu), badanie w kierunku centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD), badanie laryngologiczne, podstawowe badanie logopedyczne, badanie pedagogiczne, konsultacja z neurologiem, konsultacja z psychiatrą.